Ana Sayfa Genel Postmodern Darbe

Postmodern Darbe

Yazar: Necmettin Deliorman
0 Yorum 336 Görüntülenme

Pek sevmesem de bunun gibi bir yazıya Cengiz Çandar’ın “postmodern” isimlendirmesinden yola çıkıp tanım yaparak girmenin doğru olduğunu düşünmekteyim. Postmodern kelimesi, modern kılınarak ortaya  atılan birtakım şeylerin ötesini teşkil etmektedir.  Yani modernliğin sorgulanması manası taşımaktadır.

Burada sözü geçen modernite, gericiliktir. Yeni olarak sunulan, ortaya atılan olduğu için bu biçimde kullanılmıştır. 28 Şubat sürecinin öncesinde Türk devleti laikliğe karşı duruşunu, seküler çizgilerini kaybetmiştir. Koalisyon hükümetinin yanlış tavırları, gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısına yansımış, sonucunda Mustafa Kemal’in emanetçileri olan Türk ordusu kötü giden bu gidişe darbe vurmuştur.

18 Eylül 1920.

İstiklal mahkemelerinin ilk defa kuruluş tarihidir. Birtakım irtica (gericilik) yanlısı gruplar, örneğin sözde şapka kanununa isyan ettikleri için asılmışlardır. Ancak mevzu hiçbir zaman şapka mevzuu olmamıştır. Yurtsever sarıklı hocalar da var olmuş, kendilerine hiçbir türlü zeval gelmemiştir.

28 Şubat 1997.

Bugün bu sürecin eleştirilmesine en büyük sebep, 28 Şubat sürecinin ahirinde alınan başörtüsü yasağı kararıdır. Ancak bu, sadece laf-ı güzaftır. Bugün –milli- ibaresi ile göz boyamaya çalışan birtakım cephelerin, dünkü yolbaşçılarının yaptığı gibi devlet düzeninde var olması gereken sekülerizmi sabote edişinden ibarettir. Genellikle fikirlerini tasvip etmediğim için adını anmayacağım, ancak askeri kariyerine son derece saygı duyduğum bir paşanın da dediği gibi, başörtüsü ya da başka bir şey, siyasi sembol olarak kullanıldığı an tüm kamu mecralarından mutlak bir biçimde uzaklaştırılmalıdır. Zira kamu alanlarında yer alan tüm kamu görevlileri, görevleri dahilinde –kaba bir tabirle- devlet malıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik bir devlet olduğu için, onun kapsadığı tüm kamu mecraları da laik olmalıdır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın getirilerine binaen devlet kapsayıcıdır. Devlet mecralarında gerçek ya da tüzel kişilere, hiçbir kaide sunulmaksızın düşünce biçiminden dolayı ayrımcılık yapılamaz. Kamu mecralarına siyasi sembol sokmak demek, bu kanuna zeval getirmek demektir.

28 Şubat ve sonrasında yaşanan süreçte ortaya atılanların tamamı, Başbuğ Mustafa Kemal’in “Türk genci elinde neyi varsa onunla yapıtını koruyacaktır” sözünün çizgisinde gerçekleşmiştir. 28 Şubat süreci –millidir.-

Postmodern darbe, sokağa askeri araçların ayak basması, ardından “rejim aleyhtarı irticai faaliyetlere alınması gereken tedbirler” başlığı ile yayınlanan kararlar sonucu gerçekleştirilmiştir. 28 Şubat’ta alınan MGK kararlarını okumak, vatan hainliği yahut Atatürk düşmanlığı olmadan okumak, bu atılımların gerekliliğini yeterince açığa vuracaktır.

Yazımı, MGK’nın 406 sayılı 28 Şubat 1997 tarihli eki ile sonlandıracağım:

1-Anayasamızda cumhuriyetin temel nitelikleri arasında yer alan ve yine anayasanın 4’üncü maddesi ile teminat altına alınan laiklik ilkesi büyük bir titizlik ve hassasiyetle korunmalı, bunun korunması için mevcut yasalar hiçbir ayrım gözetmeksizin uygulanmalı, mevcut yasalar uygulamada yetersiz görülüyorsa yeni düzenlemeler yapılmalıdır.

2-Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullar, devletin yetkili organlarınca denetim altına alınarak Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereği Milli Eğitim Bakanlığı’na devri sağlanmalıdır.

3-Genç nesillerin körpe dimağlarının öncelikle cumhuriyet, Atatürk, vatan ve millet sevgisi, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma ülkü ve amacı doğrultusunda bilinçlendirilmesi ve çeşitli mihrakların etkisinden korunması bakımından:

a-8 yıllık kesintisiz eğitim, tüm yurtta uygulamaya konulmalı.

b-Temel eğitimi almış çocukların, ailelerinin isteğine bağlı olarak, devam edebileceği Kuran kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğu ve kontrolünde faaliyet göstermeleri için gerekli idari ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

4-Cumhuriyet rejimine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına sadık, aydın din adamları yetiştirmekle yükümlü, milli eğitim kuruluşlarımız, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun özüne uygun ihtiyaç düzeyinde tutulmalıdır.

5-Yurdun çeşitli yerlerinde yapılan dini tesisler belli çevrelere mesaj vermek amacıyla gündemde tutularak siyasi istismar konusu yapılmamalı, bu tesislere ihtiyaç varsa, bunlar Diyanet İşleri Başkanlığı’nca incelenerek mahalli yönetimler ve ilgili makamlar arasında koordine edilerek gerçekleştirilmelidir.

6-Mevcudiyetleri 677 sayılı yasa ile men edilmiş tarikatların ve bu kanunda belirtilen tüm unsurların faaliyetlerine son verilmeli, toplumun demokratik, siyasi ve sosyal hukuk düzeninin zedelenmesi önlenmelidir.

7-İrticai faaliyetleri nedeniyle Yüksek Askeri Şura kararları ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ilişkileri kesilen personel konusu istismar edilerek TSK’yi dine karşıymış gibi göstermeye çalışan bazı medya gruplarının silahlı kuvvetler ve mensupları aleyhindeki yayınları kontrol altına alınmalıdır.

8- İrticai faaliyetleri, disiplinsizlikleri veya yasadışı örgütlerle irtibatları nedeniyle TSK’dan ilişkileri kesilen personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı ile teşvik unsuruna imkan verilmemelidir.

9- TSK’ya aşırı dinci kesimden sızmaları önlemek için mevcut mevzuat çerçevesinde alınan tedbirler; diğer kamu kurum ve kuruluşları, özellikle üniversite ve diğer eğitim kurumları ile bürokrasinin her kademesinde ve yargı kuruluşlarında da uygulanmalıdır.

10-Bu maddenin tam metnini Türkiye’nin uluslararası ilişkilerini ilgilendirdiği için yayınlayamıyoruz.

11-Aşırı dinci kesimin Türkiye’de mezhep ayrılıklarını körüklemek suretiyle toplumda kutuplaşmalara neden olacak ve dolayısıyla milletimizin düşmanca kamplara ayrılmasına yol açacak çok tehlikeli faaliyetler yasal ve idari yollarla mutlaka önlenmelidir.

12-T.C. Anayasası, Siyasi Partiler Yasası, Türk Ceza Yasası ve bilhassa Belediyeler Yasası’na aykırı olarak sergilenen olayların sorumluları hakkında gerekli yasal ve idari işlemler kısa zamanda sonuçlandırılmalı ve bu tür olayların tekrarlanmaması için her kademede kesin önlemler alınmalıdır.

13-Kıyafetle ilgili kanuna aykırı olarak ortaya çıkan ve Türkiye’yi çağdışı bir görünüme yöneltecek uygulamalara mani olunmalı, bu konudaki kanun ve Anayasa Mahkemesi kararları taviz verilmeden öncelikle ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında titizlikle uygulanmalıdır.

14-Çeşitli nedenlerle verilen, kısa ve uzun namlulu silahlara ait ruhsat işlemleri polis ve jandarma bölgeleri esas alınarak yeniden düzenlenmeli, bu konuda kısıtlamalar getirilmeli, özellikle pompalı tüfeklere olan talep dikkatle değerlendirilmelidir.

15-Kurban derilerinin, mali kaynak sağlamayı amaçlayan ve denetimden uzak rejim aleyhtari örgüt ve kuruluşlar tarafından toplanmasına mani olunmalı, kanunla verilmiş yetki dışında kurban derisi toplattırılmamalıdır.

16-Özel üniforma giydirilmiş korumalar ve buna neden olan sorumlular hakkında yasal işlemler ivedilikle sonuçlandırılmalı ve bu tür yasadışı uygulamaların ulaşabileceği vahim boyutlar dikkate alınarak, yasa ile öngörülmemiş bütün özel korumalar kaldırılmalıdır.

17-Ülke sorunlarının çözümünü “Millet kavramı yerine ümmet kavramı” bazında ele alarak sonuçlandırmayı amaçlayan ve bölücü terör örgütüne de aynı bazda yaklaşarak onları cesaretlendiren girişimler yasal ve idari yollardan önlenmelidir.

18-Büyük Kurtarıcı Atatürk’e karşı yapılan saygısızlıklar ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 5816 sayılı kanunun istismar edilmesine fırsat verilmemelidir.

0 Yorum

Yorum Yap